Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia convoca les ajudes econòmiques a empreses i autònoms dels sectors de comerç, hostaleria i turisme per al pagament de la taxa de fem i d'ocupació de via pública de 2021

Les sol·licituds es poden presentar de l'1 al 10 de desembre

La Junta de Govern celebrada aquesta setmana ha aprovat les bases que regeixen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a empreses i autònoms pertanyents als sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats del municipi de Dénia especialment afectats per les conseqüències de la pandèmia.

Les ajudes vénen a completar les mesures que l’Ajuntament de Dénia tenia previstes per al suport dels sectors productius locals especialment afectats per la COVID-19 per al present exercici. El crèdit pressupostari de 2021 destinat a aquestes ajudes, la quantia de les quals pren com a referència l'import de les taxes de recollida de fem i d'ocupació de via pública que paguen els establiments, és de 813.979,26 euros.

Podran resultar beneficiaris de la prestació aquelles persones físiques, persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials, d'hostaleria, turisme i altres activitats situats en el municipi de Dénia, excloent-hi la Xara i Jesús Pobre.

Els sol·licitants hauran de complir, entre altres requisits, estar donats d'alta en l’IAE; utilitzar com a establiment permanent per al desenvolupament de la seua activitat econòmica l'immoble per al qual se sol·licita l'ajuda, bé siga com a persona propietària o com arrendatària; disposar d'autorització per a l'ocupació de via pública per a l'exercici 2021 i estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Dénia, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Així mateix, no podran tindre oberts expedients sancionadors amb motiu de la falta de llicència d'activitat o per ocupació de la via pública sense autorització administratives, entre altres supòsits.

Per a determinar la quantia de la mateixa es prendrà com a referència l'import que s'haja d'abonar en l'exercici 2021 de la taxa de Residus Sòlids Urbans i de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

En el cas de la taxa de Residus Sòlids Urbans, la quantia de l'ajuda podrà arribar com a màxim al 50% de l'import a abonar pel sol·licitant per a l'exercici 2021, una vegada descomptat el mínim no subvencionable de 125 euros.

En el cas de la taxa d'ocupació de via pública podrien arribar a ser del 100% en funció de la plantilla de treballadors que haja mantingut cada empresa sol·licitant respecte a 2020. S'assignarà la quantia màxima del 100% per als qui hagen mantingut com a mínim el 60% de la plantilla personal, assignant-se el 0% de la quantia per a percentatges inferiors al 25% de la plantilla de personal.

La presentació de les sol·licituds serà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx i https://oac.denia.es/es/index.aspx) en el termini establit: de l'1 al 10 de desembre de 2021.

Anar al principi de la pàgina