Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Les ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 2 anys es podran sol·licitar des del 18 de setembre

El termini per a sol·licitar les ajudes és des del 18 al 29 de setembre de 2023

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Dénia va aprovar el 23 d'agost passat les bases per a la concessió d'ajudes per a sufragar les despeses d'escolarització en el primer cicle d'educació infantil (de 0 a 2 anys) durant el curs 2022/2023. Amb un pressupost màxim de 80.000 euros, l'ajuda per a les despeses d'escolarització consistirà en el pagament únic de 300 euros per filla o fill escolaritzat. El termini per a sol·licitar les ajudes és des del 18 al 29 de setembre de 2023.

Per a poder sol·licitar i beneficiar-se de les ajudes municipals, la persona sol·licitant (mare, pare o tutor/a legal) haurà d'estar empadronada a Dénia, i l'alumna o alumne haurà d'estar matriculada/t en alguna escola infantil, autoritzada per l'administració educativa, de Dénia, la Xara o Jesús Pobre, en el primer cicle d'Educació Infantil (0 a 2 anys), en el curs 2022/2023 i haver assistit amb regularitat durant un mínim de huit mesos en eixe curs escolar.

Un altre dels requisits és estar matriculat en un centre educatiu autoritzat d'educació infantil o centre educatiu de primària de Dénia, la Xara o Jesús Pobre en el curs escolar 2023/2024. A més, s'ha d'haver sol·licitat i obtingut l'ajuda econòmica destinada a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023. En el cas de no haver pogut sol·licitar aquesta ajuda per haver finalitzat el termini, s'haurà d'acreditar aquesta circumstància.

Les bases de la convocatòria també estableixen que la persona sol·licitant de l'ajuda ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries respecte a l’A.E.A.T, la Seguretat Social i l'Ajuntament de Dénia.

L'objectiu de la concessió de les ajudes per a les despeses d'escolarització en el primer cicle d'educació infantil, segons s'indica en les mateixes bases, és contribuir a atendre les necessitats que s'originen per l'escolarització d'un fill/a i afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.

Com sol·licitar les ajudes del primer cicle d'educació infantil

El model de sol·licitud es pot obtindre a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=140), en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 1, i en el departament de Benestar Social (plaça de l’Arxiduc Carles, núm. 3)

Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a tots els fills i filles escolaritzats en l'etapa educativa objecte d'aquesta subvenció.

La presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida en les bases es pot realitzar, del 18 al 29 de setembre, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=140), o de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10, prèvia cita concertada a través d'aquest enllaç https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=51

Les ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 2 anys es podran sol·licitar d...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina