Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia convoca les ajudes a l'habitatge dirigides a persones vulnerables

L'Ajuntament de Dénia ha aprovat i publicat les bases i convocatòria d'ajudes econòmiques de concessió directa per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat de l'any 2023. El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 18 d'octubre de 2023.

 

Amb aquestes ajudes, l'Ajuntament de Dénia pretén facilitar solucions de manera urgent i ràpida a les necessitats residencials dels col·lectius més vulnerables. El pressupost màxim de les ajudes és de 135.000 euros per a aquesta anualitat, dels quals, la Generalitat Valenciana subvenciona 131.436,62 euros i l'Ajuntament la resta.

 

La concessió de l'ajuda s'aplicarà al pagament del lloguer, a la cessió d'ús o qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, en habitatges de titularitat pública o privada o en qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de solucionar el problema residencial de les persones beneficiàries.

 

Entre els requisits que contenen les bases s'estableix que la persona sol·licitant estiga empadronada a Dénia, Jesús Pobre o la Xara i haja sigut o siga víctima de violència de gènere, víctima de tràfic amb finalitats d'explotació sexual o víctima de violència sexual. També podran sol·licitar aquestes subvencions les persones que hagen patit un desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acollides al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i a altres persones especialment vulnerables.

 

D'altra banda, el preu del lloguer de l'habitatge haurà de ser igual o inferior a 600€ euros mensuals i la persona arrendatària no ha de tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora o cessionària de l'habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials.

 

A més, no podran ser beneficiàries aquelles persones que disposen d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit. Finalment, no es podrà excedir el límit econòmic d'ingressos familiars anuals màxims de 3 l'Indicador Públic de renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual en 14 pagues.

 

Com sol·licitar les ajudes a l'habitatge per a persones vulnerables

 

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 fins al 18 d'octubre de 2023.

La presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida en les bases es pot realitzar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/index.aspx), o de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10, prèvia cita concertada a través d'aquest enllaç https://oac.denia.es/va/inici/cita/index.aspx

 

Per a ampliar la informació i requisits de les ajudes

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/714724

L'Ajuntament de Dénia convoca les ajudes a l'habitatge dirigides a persones vulnerables

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina